Nawigacja

Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski

Organy szkoły

Rada Pedagogiczna

 

 

 

Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum

im. Powstańców Wielkopolskich

w Mieścisku

 

 

§1

Rada pedagogiczna Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku zwana dalej Radą Pedagogiczną jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

§2

 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

 

 

§3

 

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej następujące osoby:

        1) pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły,

        2) przedstawiciele Rady Rodziców,

        3) przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

        4) lekarze i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno- lekarskiej nad uczniami , 

        5) przedstawiciele zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje,

        6) przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych.

 

 

................................................................................

 

 

§17

 

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców ,  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły .

 

 

 

................................................................................

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły - przewodnicząca Rady Pedagogicznej :    

mgr Grażyna Jurga

 

Nauczyciele języka polskiego :

mgr Mirosława Pietrzak

mgr Iwona Lewandowska

mgr Elżbieta Kotecka

 

Nauczyciele języka angielskiego :

mgr Natasza Kemnitz

mgr Dorota Kuryłowicz

mgr Barbara Biegus

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

mgr Irena Jankowska

mgr Barbara Faber- Gulcz

 

Nauczyciele matematyki:

mgr Aleksandra Wegner

mgr Danuta Kryskowiak

mgr Wiesława Kupidura

mgr Grażyna Jurga

 

Nauczciele historii:

mgr Anna Bronikowska

mgr Mariusz Wasela

 

Nauczyciel biologii:

mgr Janusz Górski

 

Nauczyciele chemii:

mgr Natasza Kemnitz

mgr Janusz Górski

 

Nauczyciel fizyki:

mgr Maria Ewertowska- Szygenda

 

Nauczyciel geografii:

mgr Helena Szymańska

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

mgr Anna Bronikowska

 

Nauczyciel muzyki:

mgr Tomasz Serwatka

 

Nauczyciel plastyki:

mgr Maria Ewertowska- Szygenda

 

Nauczyciel informatyki:

mgr Adam Kuryłowicz

 

Nauczyciele zajęć artystycznych:

mgr Maria Ewertowska-Szygenda

mgr Tomasz Serwatka

mge Adam Kuryłowicz

 

Nauczyciel zajęć technicznych:

mgr Adam Kuryłowicz

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

mgr Tomasz Tyszkiewicz

 

Nauczyciele wychowania fizycznego :

mgr Jolanta Szcześniak

mgr Tomasz Tyszkiewicz

mgr Mariusz Wasela

 

Nauczyciel religii:

mgr Elżbieta Cytryńska

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie :

mgr Anna Bronikowska

 

Pedagog szkolny:

mgr Helena Szymańska

mgr Danuta Kryskowiak

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

mgr Jolanta Ćwiklińska

 

Nauczyciel - wychowawca świetlicy:

mgr Tomasz Serwatka

mgr Jolanta Ćwiklińska

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku
    ul. Wągrowiecka 19
  • 61 4278071

Galeria zdjęć